EXILE mobile Exile Mobile EXILE mobile EXILE mobile EXILE mobile

全国主要唱片行赠品

EXILE TAKAHIRO B2尺寸海报

※赠品先到先得
※也有部分商店不会派发赠品