EXILE mobile Exile Mobile EXILE mobile EXILE mobile EXILE mobile

EXILE TRIBE FAMILY
粉丝俱乐部活动
"TAKAHIRO Michi no Eki 2017"
周边商品

会场商品贩售
贩售时间详情页面由此进

会场商品贩售
贩售时间详情页面由此进

合作周边商品

仅在会场贩售

加演场次新周边商品

TAKAHIRO Michi no Eki 周边商品

仅在网络商店贩售

起售日

・加演场次新周边商品
将于12/1(周五)正午开始在
EXILE TRIBE STATION TOKYO、OSAKA以及网络商店贩售。